Werkwijze 

Intakegesprek 
Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos en is bedoeld om de hulpvraag goed in kaart te brengen. Tijdens het gesprek wordt besproken waar uw kind moeite mee heeft en wat zijn of haar sterke kanten zijn. Bovendien wordt de werkwijze toegelicht en is er ruimte voor vragen.  
   
Kindgesprek  
Indien uw kind wordt aangemeld voor remedial teaching wordt er een gesprek gepland om een plan van aanpak op te stellen. Op die manier wordt hij of zij uitgedaagd om zelf actief bezig te zijn met zijn of haar leren.   
   
Opstellen handelingsplan  
Alle verkregen informatie (kind, ouders en school) wordt door de remedial teacher geĆÆnventariseerd en geclusterd. Aan de hand van die gegevens wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan zijn de pedagogische en didactische behoeften van uw kind vertaald in een gerichte aanpak met concrete doelen. In gezamenlijk overleg wordt het handelingsplan besproken en concrete afspraken gemaakt.  

Diagnostische onderzoek  
Indien de verkregen informatie onvoldoende is, kan in overleg met de ouders een diagnostisch onderzoek worden gestart. Bij een diagnostisch onderzoek wordt een diagnostische toets afgenomen om het niveau, leer- en denkwijze van uw kind inzichtelijk te maken. De uitkomsten worden verwerkt in een onderzoeksverslag.
  
Remedial teaching  
Aan de hand van het overeengekomen handelingsplan zal de RT starten. Samen met uw kind wordt gewerkt aan de doelen die met uw kind zijn opgesteld. Uw kind is daardoor betrokken bij zijn of haar eigen leerproces. De ontwikkelingen worden benoemd, zodat succeservaringen worden opgedaan. Binnen de RT staat leerplezier, zelfvertrouwen en reflectie centraal. Indien de school toestemming geeft kan de RT ook binnen de schooltijden worden gegeven.

Evaluatie en vervolg  
Bij de evaluatie wordt het proces besproken en de doelen geĆ«valueerd. Samen wordt bekeken of en hoe verdere begeleiding gewenst is. 

Voor verdere info of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

Heidi Oldenkamp
Prof. Struijckenlaan 38
3741 EZ Baarn
06- 37 20 10 76
RT-Bureau@outlook.com

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers