Rekenspetters

Problemen met rekenen? 
Het rekenen op de basisschool is onder te verdelen in vier domeinen, namelijk getallen, verhoudingen, verbanden, meten en meetkunde. Problemen met rekenen kunnen dan ook heel divers zijn. De leerling kan bijvoorbeeld moeite hebben met het automatiseren van de sommen, het begrijpen en uitrekenen van verhaaltjessommen, het inzicht in getallen, het rekenen met breuken, procenten, etc. Soms ontbreekt het rekeninzicht, soms gaat het uitrekenen van de sommen niet zo vlot en wordt daardoor een groot beroep gedaan op het werkgeheugen. Handig leren rekenen is niet alleen belangrijk om vlot en goed te kunnen rekenen, je hebt de rekenvaardigheden ook nodig in het dagelijks leven.   

Weetje 
Wist u dat een achterstand in voorbereidende rekenvaardigheid vergaande consequenties heeft voor het leren rekenen in groep 3 t/m 5 op de basisschool? Uit onderzoek is zelfs gebleken dat de gevolgen merkbaar zijn tot in het voortgezet onderwijs! Daarom adviseert het RT-Bureau om vroegtijdig passende begeleiding te geven aan leerlingen die hindernis ervaren bij het leren rekenen, zodat voorkomen kan worden dat ze een grote achterstand oplopen in hun latere schoolcarrière.   

Rekenspetters Voor een goede rekenstart is het van belang dat jonge kinderen veel ervaring op doen met verschillende rekendomeinen. Door een gevarieerd aanbod aan te bieden, maken kinderen al op jonge leeftijd spelenderwijs kennis met bepaalde rekenfeiten. Als het leren rekenen op de basisschool niet vanzelf gaat, dan kan de motivatie al snel afnemen en het zelfvertrouwen krimpen. De leerling wordt onzeker en raakt steeds verder achterop ten opzichte van de groep. Om leerling met rekenproblemen te kunnen helpen, heeft RT-Bureau “Rekenspetters” opgezet. De kracht van Rekenspetters is om leerlingen een kortdurende ondersteuning aan te bieden, om te voorkomen dat de achterstand zal oplopen. Want hoe eerder er goede en adequate hulp geboden wordt, des te sneller de leerling weer op niveau is!   

Behandeling 
Het doel van “Rekenspetters” is om leerlingen met rekenproblemen adequaat en kortdurend te behandelen. Hiervoor is het van belang dat rekenproblemen vroegtijdig en deskundig gediagnosticeerd worden. Na een intakegesprek zal een handelingsplan worden opgesteld. De duur en inhoud van de behandeling zal vooraf besproken worden. De behandeling is gericht op het spelenderwijs verbeteren van de rekenvaardigheid en het vergroten van het zelfvertrouwen. Rekenspetters beschikt over een breed rekenaanbod. Vanuit het handelen met concreet materiaal wordt de rekenhandeling vertaald naar een som, om tenslotte te komen tot wiskundige notaties. Op school wordt er vaak te snel naar een abstract niveau overgegaan. Zwakke rekenaars weten dan vaak niet meer wat ze eigenlijk aan het doen zijn terwijl ze de wiskunderegels toepassen. Ze kunnen het geleerde dan niet toepassen in een andere context. Het RT-Bureau laat leerlingen daarom eerst volop ervaring opdoen met concrete (gestructureerde wiskundige) materialen, alvorens er wordt overgegaan tot de formele bewerking.    

Spelenderwijs 
Tijdens het spelenderwijs inoefenen wordt gebruik gemaakt van de gestructureerde materialen en de spellen van Met Sprongen Vooruit (MSV). Het materiaal leent zich uitstekend voor interventies bij zwakke rekenaars en is goed in te passen bij elke realistische reken- en wiskunde methode.  Ook maakt het RT-Bureau gebruik van Rekensprint. Rekensprint is een doelgericht programma gericht op het automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen. Rekensprint is ontwikkeld voor leerlingen die moeite hebben met rekenen vanaf groep 1 t/m de middelbare school. Zodra de leerdoelen met de leerling zijn afgestemd, kan de leerling een eigen rekensprint-online account ontvangen. Hiermee kan de leerling thuis online de nieuwe rekenstrategieën stapje voor stapje eigen maken. Wist u dat de rekenvaardigheden aanzienlijk verbeteren, als er een paar keer per week een kwartiertje wordt geoefend?   

Dyscalculie Specialist
Het RT-Bureau beschikt over een ervaren Dyscalculie Specialist en richt zich daarom in het bijzonder op leerlingen die een hindernis ervaren of vastlopen bij het leren rekenen op de basisschool. Het komt helaas nogal eens voor dat de instructie van de leerkracht onvoldoende tegemoetkomt aan de persoonlijke instructiebehoefte van leerlingen die extra support nodig hebben op rekengebied. Het RT-Bureau kan dan hulp bieden.    

Op welke leeftijd kan je Dyscalculie diagnosticeren?
Wanneer blijkt dat in de loop van de basisschool de rekenachterstand alleen maar groter wordt, kan er sprake zijn van dyscalculie. Dyscalculie is op zijn vroegst vast te stellen bij leerlingen eind groep 5 of begin groep 6. De reden hiervoor is onder andere dat jonge leerlingen een vertraagde ontwikkeling kunnen laten zien of dat adequate ondersteuning niet voldoende helpt.  Het RT-Bureau werkt alleen met gediplomeerde Dyscalculie specialisten en gebruikt het protocol ERWD als leidraad voor de begeleiding voor deze leerlingen. Een Dyscalculie specialist onderzoekt waar mogelijk hiaten zitten in het reken- en leerproces en begeleidt individuele leerlingen met reken- en wiskundeproblemen of dyscalculie. Door gebruik te maken van professionals krijgen de leerlingen de juiste begeleiding die nodig is om hun rekenvaardigheid te verbeteren. 

We spreken van dyscalculie als

  1. Er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van leeftijd- en/of klasgenootjes, waar het kind in het dagelijks leven last van heeft (criterium van ernst).
  2. Er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van datgene wat op basis van leeftijd/opleiding van de leerling verwacht mag worden (criterium van achterstand).
  3. Er is sprake van hardnekkige rekenproblemen, die resistent zijn tegen gespecialiseerde hulp (criterium van didactische resistentie).

Voor verdere info of persoonlijk advies kunt u contact opnemen met:

Heidi Oldenkamp
Prof. Struijckenlaan 38
3741 EZ Baarn
06- 37 20 10 76
RT-Bureau@outlook.com

Aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers